ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації

 

1. Замовник СЕО

Хирівська міська рада, місто Хирів, вул. Василя Стуса, буд. 24 Самбірський район, Львівська область, 82060.

e-mail адреса: m_rada_hyriv@ukr.net

Контактні телефони: 03238-24102

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з  її реалізації (далі – Стратегія та План заходів) є документом державного планування місцевого рівня і передбачає вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань соціально-економічного характеру, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та згуртованості громади.

Стратегія розвитку територіальної громади покликана об’єднати зусилля усіх зацікавлених сторін – місцевих мешканців, бізнесових структур, влади, громадських активістів – задля забезпечення місцевого економічного та соціального поступу через використання стратегічних переваг громади. Стратегічні цілі Стратегії: 1. Конкурентоздатна економіка громади; 2. Підвищення якості  людського капіталу та якості життя мешканців громади; 3. Сталий розвиток території.

Проєкт Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року розроблено відповідно до законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стратегічну екологічну оцінку», а також з врахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

Стратегія узгоджується з стратегічними і оперативними цілями стратегічних документів державного та регіонального рівня: Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695) та Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років (затверджено рішення XXIII сесія VII скликання Львівської обласної ради від 24.12.2019 № 948).

Також досягнення цілей та завдань Стратегії та Плану заходів здійснюватиметься з дотриманням вимог та засад низки документів державного рівня, які регулюють та/або визначають вектори розвитку складових довкілля. Серед них:

 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;
 • Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363-р);
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII;
 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII;
 • Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 року № 1864-IV;
 • Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року № 2456-XII;
 • Водна стратегія України на період до 2050 року (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.11.2022 № 1134-р);
 • Енергетична стратегія України до 2050 року (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 373-р);
 • Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2019 № 688-р);
 • Державна стратегія управління лісами України на період до 2035 року (схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777-р);
 • Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року (затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 443-р) та ін.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (стаття 2) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Проєкт Стратегії та Плану заходів не містить конкретних рішень про впровадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому числі щодо надання документів дозвільного характеру на провадження такої діяльності.

Стратегія визначає концептуальні стратегічні цілі, оперативні цілі і завдання перспективного розвитку Хирівської міської територіальної громади, і не містить конкретних проєктів здійснення господарської діяльності, та не визначає місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів. Водночас План заходів включає низку ідей проєктів виконання завдань для реалізації стратегічних цілей, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів окремо має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

В ході здійснення СЕО буде оцінено ймовірні наслідки реалізації Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її  реалізації, зокрема, будуть оцінені наслідки для таких компонентів:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

  • атмосферне повітря;
  • водні ресурси;
  • земельні ресурси;
  • біорізноманіття;
  • відходи;
  • безпека життєдіяльності населення та його здоров’я;
  • інфраструктура та матеріальні активи;
  • рекреаційні зони та культурна спадщина;
  • екологічне управління та моніторинг.

б) для територій із природоохоронним статусом:

  • об'єктів природно-заповідного фонду:

Природно-заповідний фонд Хирівської міської територіальної громади  представлений регіональним ландшафтним парком “Верхньодністровські бескиди”, ландшафтний заказник місцевого значення «Бескиди», урочище «Катина», лісовий заказник місцевого значення «Заріччя» два парких-пам’ятки садово-паркового мистецтва – Алея вікових лип та Парк XVIII ст. с..

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення ґрунтів, поверхневих та ґрунтових вод внаслідок господарської діяльності будуть уточнені під час проходження СЕО.

- екологічної мережі, Смарагдової мереж: об’єктами Смарагдової мережі та території Хирівської громади є регіональний ландшафтний парк “Верхньодністровські бескиди”, ландшафтний заказник місцевого значення «Бескиди», долина річки Стрв’яж.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Реалізація Стратегії та Плану заходів не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на аналізі соціально-економічної ситуації в державі загалом та в громаді зокрема, а також прогнозах макроекономічних впливів можна припустити наступні сценарії розвитку:

1.    Песимістичний сценарій розвитку.

Песимістичний сценарій розвитку формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним або може погіршуватися, з огляду на продовження війни (до 2025 року) / її перехід у заморожений стан, що не дозволяє сформувати стимули для розвитку країни, регіону, громади.

2.    Стримано-оптимістичний сценарій розвитку.

Стримано-оптимістичний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються більш сприятливі зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує власні сильні сторони (конкурентні переваги) та можливості з метою нівелювання ризиків, які виникають з огляду на  умови суспільно-економічного розвитку країни. Основним фактором цього сценарію є ймовірність завершення війни не пізніше 2024 року.

В основі Стратегії та Плану заходів закладено стримано-оптимістичний сценарій розвитку.

В інтересах ефективного та сталого розвитку громади та підвищення якості життя населення найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Стратегії.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється з метою прогнозування коротко-, середньо- та довгострокового впливу реалізації планувального документа на середовище життєдіяльності населення громади, виявлення потенційних загроз довкіллю та шляхів пом’якшення їхнього впливу на довкілля та стан здоров’я населення.

Послідовність дій з розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Хирівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з її реалізації збір первинної статистичної інформації про поточний стан довкілля в розрізі впливу на основні його компоненти. Для проведення СЕО проєкту Стратегії та Плану заходів буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, дотичні до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація;

  • проведення аналізу та оцінки впливу реалізації Стратегії та Плану заходів на окремі компоненти довкілля та стану здоров’я населення;
  • консультації з громадськістю та органами державної влади з метою врахування в Стратегії та Плані заходів обґрунтованих зауважень та пропозицій.

Прогнозування соціально-економічних та екологічних процесів є важливим елементом стратегічного планування розвитку території. Тому всі етапи дослідження будуть проведені з врахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для запобігання появі потенційних негативних наслідків виконання Стратегії та Плану заходів, а також зменшенні їх можливого негативного впливу пропонується реалізація комплексу заходів в розрізі компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, поводження з відходами. Більшість заходів враховані під час підготовки заходів з реалізації оперативних цілей Стратегії.

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також, будуть враховані заходи спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку повинна враховувати вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містити наступну інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Відділ економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління проектами Хирівської міської ради, місто Хирів, вул. Василя Стуса, буд. 24 Самбірський район, Львівська область, 82060.

e-mail адреса: econom.vid.khyriv@gmail.com (з поміткою в темі листа «Пропозиції до заяви про СЕО»)

Строки подання: 10 днів з дати оприлюднення, тобто з 18.10.2023 по 28.10.2023.ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Хирівської громади